Menu

Kürtaj kaçıncı haftaya (aya) kadar yapılabilir


kürtaj süresi

Geçerli hiçbir tıbbi gerekçe olmadan kişinin isteğine bağlı olarak kürtaj yaptırmak kanunen 10. haftaya kadar yapılmaktadır. Bu yaklaşık iki buçuk aylık bir süredir ve 10 hafta 1 gün yani 11. haftadan 1 gün bile alsa gebeliğin isteğe bağlı bir şekilde sonlandırılması mevcut kanunla yasaklanmıştır. İsteğe bağlı kürtaj 10. haftaya kadar yapılabiliyorken, şayet anne ve bebeğin sağlığını riske sokacak bir durum varsa, örneğin bebekte önemli bir anomali yani sakatlık varsa heyet kararı alınarak 10 haftadan fazla olan gebeliklerde kürtaj yapılmasına izin verilmektedir.

Kürtaj işlemi hamilelik kaç haftalıkken yapılır?

Tıbben hamileliğin sonlandırılması yani kürtaj işlemi gebeliğin her haftasında yapılabilir. Duruma göre, gebeliğin ilk haftalarından ilerleyen haftalarına kadar kürtaj yapılabilmektedir. Erken dönemde yapılan kürtaj, ileriki dönemde yapılan kürtajlara nazaran daha az risk taşır. Bundan dolayı da en risksiz dönem olan 5-6. haftalarda kürtaj yapılması uygun olmaktadır, ancak daha geç dönemde de yapılabilmektedir.

kürtaj

Kürtaj işlemi, 1983 tarihli “Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesine” ilişkin tüzük ile hangi koşullarda ve kimler tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir. 10 haftadan az hamileliklerde kürtaj uygulaması yasal düzenlemeye göre;

“Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar kadının sağlığı bakımından tıbbi sakınca olmadığı taktirde, istek üzerine rahim tahliye edilir. Rahim tahliyesi (kürtaj), kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapılır. Ancak, Bakanlık tarafından açılan eğitim merkezlerinde kurs alarak yeterlik belgesi almış olan pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetimi altında menstrüel regülasyon yöntemi ile rahim tahliyesi yapabilirler.”

Yasal düzenlemeye göre 10 haftadan fazla gebeliklerde kürtaj uygulaması;

“Gebelik süresi 10 haftayı geçmiş olan kadınların rahim tahliyesi yapılamaz. Bu durumdaki kadınlarda ancak, Tüzük’e ekli olan (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından rahim tahliyesi (kürtaj) yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanı ile bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuar bulgularına dayanan, gerekçeli raporlar ile saptanması zorunludur.”

Bu madde ile 10 haftadan büyük olan hamileliklerde kürtaj uygulamasının isteğe bağlı olarak yapılamayacağı, sadece aşağıda listelenen tıbbi sebeplerden herhangi birine bağlı olarak yapılabileceği düzenlenmiştir. Tıbbi nedenlerde ötürü yapılan kürtajlarda, hangi haftaya kadar yapılabileceği ile ilgili üst sınır belirtilmemiştir.

kürtaj yasası

10 haftadan büyük hamileliklerdeki kürtaj gerekçeleri ( 2 sayılı liste );

“On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar;

A – Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler

1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
a) Sezeryan Ameliyatı
b) Miyomektomi
c) Uterus rüptürü
d) Geniş perforasyon
e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
2) Rekürren preeklampsi eklampsi
3) İzoimmünizasyon
4) Mole hidatidiform

B – Ortopedik nedenler
1) Osteogenezis imperfekta
2) Ağır kifoskolyoz
3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar

C – Kan hastalıklarına bağlı nedenler
1) Lösemi
2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
3) Lenfomalar
4) Pıhtılaşma defektleri
5) Hemolitik sarılıklar
6) Agranülositozis
7) Tromboembolik hastalıklar
8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
9) Gamaglobulinopatiler

D – Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
4) Ağır bronşektaziler
5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları

E – Böbrek hastalıkları
1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları

F – Göz hastalıkları
1) Dekolman
2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler

G – Endokrin ve metabolik hastalıklar
1) Feokromositoma
2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
5) Ağır hipofiz hastalıkları

H – Sindirim sistemine bağlı nedenler
1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları

İ) İmmünolojik nedenler
1) İmmün yetmezliği hastalıkları
2) Kollajen doku hastalıkları J – Bütün malign neoplastik hastalıkları

K – Nörolojik nedenler
1) Grand mal epilepsi
2) Multipl skleroz
3) Muskuler distrofi
4) Hemipleji ve parapleji
5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar

L – Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
1) Oligofreni
2) Kronik şizofreni
3) Psikoz manyak depresif (PMD)
4) Paranoya
5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm

M – Enfeksiyon hastalıkları

1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar

  1. a) Kızamıkçık
  2. b) Toksoplazmozis
  3. c) Sitomegalovirus
  4. d) Herpes virus grubu hastalıklar

2) Cüzam

3) Sıtma

4) Frengi

5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar

N – Konjenital nedenler
1) Marphan sendromu
2) Mesane ekstrofisi

3) Down Sendromu
4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
6) Teratogenik ilaçlar
7) Nörofibromatozis
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.