Eğitim şurasının görevleri eğitim şurası hakkında ayrıntılı bilgi..
Menu

Eğitim şurasının görevleri eğitim şurası hakkında ayrıntılı bilgi..

Eğitim Şûrası, tam adı MÎLLÎ EĞİTIM ŞÛRASI, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu. Talim ve Terbiye Kurulu’nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağlar. Bu kararlar Milli Eğitim bakanının onayıyla kesinlik kazanır.

Eğitim Şûrası oluşturulmasına yönelik çabaların başlangıcı 1920’ye değin uzanır, TBMM’nin açılmasından sonra eğitim ve öğretimin düzenlemesi konusunda çeşitli girişimlerde bulunuldu, 15 Temmuz 1921’de Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanan Maarif Kongresi’nde ilkokul programı ve öğretim süresi ile ortaöğretim kurumlarının program ve dersleri ele alındı.,1923, 1924 ve 1925-26’da toplanan Heyet-i İlmiye de eğitim ve kültür işlerini ele alarak ilkokulların ve ortaöğretim kurumlarının öğretim süreleri, programları, ders kitaplarının hazırlanması gibi konularda yeni düzenlemeler yaptı. Heyet-i İlmiye, 10 Haziran 1933’te 2287 sayılı yasayla oluşturulan Eğitim Şûrası için bir başlangıç oluşturdu. 10 Haziran 1946 tarih ve 4926 sayılı yasayla üyeleri belirlenen Eğitim Şûrası, 21 Mayıs 1970’te 1261 sayılı yasayla yeniden düzenlendi.

17-19 Temmuz 1939’da toplanan 1. Eğitim Şurası, nüfusu 400’den az olan köylerde üç yıllık ilköğretim veren eğİtmenli okulların, 400’den çok nüfuslu köylerde de beş yıllık ilköğretim veren öğretmenli okulların açılmasına karar verdi. 15-23 Şubat 1943’te toplanan 2. Eğitim Şûrası’mn gündemini okullarda ahlak eğitiminin geliştirilmesi, anadili çalışmalarında verimin artırılması, tarih Öğretiminin yöntem ve amaçlar yönünden incelenmesi oluşturdu. 2-10 Aralık 1946’da toplanan 3. Eğitim Şûrası’nda İse ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik okulların düzenlenmesiyle okul-aile arasındaki işbirliği konuları ele alındı. 22-31 Ağustos 1949’da toplanan 4. Eğitim Şûrası’nda eğitim ve öğretimde dayanılan demokratik ilkeler gözden geçirildi. Eğitim enstitüleri ile yüksek öğretmen okullarının yeniden örgütlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yeni ilkokul ve ortaokul programlan incelendi, lise programının konuları dört yıllık düzenlemeye göre yeniden saptandı. 5-14 Şubat 1953’te toplanan 5. Eğitim Şûrası’nda öncelikle okul öncesi eğitim, İlkokullarda sağlık sorunları ile özel eğitim konusu ele alındı. 18-23 Mart 1957’de toplanan 6. Eğitim Şûrası mesleki ve teknik öğretim ile halk eğitimi konularını ele aldı. 5-15 Şubat 1962’de toplanan 7. Eğitim Şûrası’nda bütün Öğretim kademeleri ve eğitim türleri gözden geçirildi. Eğitimde ölçme ve değerlendirme ele alındı. Üniversiteye giriş için yeniden olgunluk sınavı sisteminin getirilmesi uygun görüldü. 28 Eylül – 3 Ekim 1970’te toplanan 8. Eğitim Şûrası’mn gündemini ortaöğretim sisteminin kuruluşu ve yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi oluşturdu.

24 Haziran – 4 Temmuz 1974’te toplanan 9. Eğitim Şûrası’mn gündeminde ana konu olarak milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde programlar ve Öğrenci akışını düzenleyen kurallar yer aldı. 23-26 Haziran 1981’de toplanan 10. Eğitim Şûrası’nın gündeminin ana konuları Türk milli eğitim sisteminin yapısı, programlar ve öğrenci akış kurallarıydı. Şûra okul öncesi eğitim konusunda ilk kez ayrıntılı kararlar aldı. 0-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsayan okul öncesi eğitimin temel amaçlan belirlenirken, okul öncesi eğitim anasınıfmın az gelişmiş yörelerde Türkçe eğitimine ağırlık verecek biçimde öncelikle yaygınlaştırılmasına karar verildi. Eğitime başlama yaşı da yediden altıya indirildi ve bu karar 1983-84 öğretim yılında uygulanmaya başladı.

18-22 Temmuz 1988’de toplanan 12. Milli Eğitim Şûrası’nda Türk eğitim sistemi, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitimde yeni teknolojiler, tarihçe ve yabancı dil eğitim ve öğrenimi, eğitim finansmanı, öğretim programları konuları tartışıldı. 15-19 Ocak 1992’de 13. Milli Eğitim Şûrası toplandı ve yalnızca yaygın eğitim konusu ele alındı.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.