Cuma suresi türkçe Cuma suresi dinle
Menu

Cuma suresi türkçe

 

“Cuma” Top­lanma, top­lu­luk anlamındadır..

Riva­yete Göre Cuma sure­si­nin iniş sebebi:

Medine döne­minde inmiş­tir. 11 âyet­tir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu’a” keli­me­sin­den alır. Sûrede baş­lıca, Hz. Muhammed’in pey­gam­ber ola­rak gön­de­ri­lişi, Yahu­di­le­rin Allah’ın dinin­den yan çizme­leri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hüküm­ler konu edilmektedir.

( Ayet 2, ) O, ümmîlere
“Ümmî”, okuma yazma konu­sunda ana­sın­dan doğ­duğu gibi kalan, bu hususta eği­tim gör­me­yen, okuma yazma bil­me­yen kimse demek­tir. Kur’an indi­ril­me­den önce Arap­lar, okur yazar ve ilim sahibi olma­dık­ları yahut daha önce ken­di­le­rine ait vah­ye­dil­miş kitap­ları olma­yan bir top­lum olduk­ları için “ümmî­ler” ola­rak nitelendirilmiştir.

( Ayet 3. ) (Allah o pey­gam­beri) onlar­dan henüz ken­di­le­rine katıl­ma­yan baş­ka­la­rına da gön­der­miş­tir. O mut­lak güç sahi­bi­dir, hüküm ve hik­met sahibidir

Bu âyette geçen “baş­ka­ları” ifa­de­si­nin kap­sa­mına Pey­gam­ber Efen­di­miz­den sonra gel­miş ve Kıya­mete kadar da gelecek bütün insan­lar gir­mek­te­dir. Yani âyette İslam dini­nin evren­sel­liği ve çağlar üstü geçer­li­liği vurgulanmaktadır.

( Ayet 9. ) Ey iman eden­ler! Cuma günü namaz için çağrı yapıl­dığı zaman, hemen Allah’ın zik­rine koşun ve alış­ve­rişi bıra­kın. Eğer bilir­se­niz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Âyet­teki “çağrı” ile ezan, “Allah’ın zikri” ile de Cuma namazı kastedilmektedir.

( Ayet 11. ) (Durum böyle iken) onlar bir tica­ret veya bir oyun eğlence gör­dük­leri zaman hemen dağı­lıp ona koş­tu­lar ve seni ayakta bıraktılar

Hz.Peygamber bir Cuma günü hutbe irad eder­ken yiyecek yüklü bir ker­van gel­mişti. Ker­va­nın gel­di­ğini haber veren davul sesini duyan saha­bi­ler dağı­lıp ker­va­nın yanına koş­tu­lar. Resûlullah’ın yanında yal­nız on veya on iki kişi kaldı. Âyet bu olaya işa­ret etmek­te­dir. Âyette sözü edi­len “eğlence” ile bu davul sesi kastedilmektedir.

Cuma Sure­si­nin Meali; Ulu­dağ üniver­si­tesi islam Hukuku öğretim üyesi Prof . Dr. Hamdi DÖNDÜREN tara­fın­dan hazır­lan­mış­tır ve Ahmed Deniz tara­fın­dan oku­nup ses­len­di­ril­miş­tir. Oku­du­ğu­nuz Tef­sir Riva­yet bölümü Diya­net işleri baş­kan­lığı site­sin­den alın­mış­tır.
5 Comments
  1. ufuk karaca Cevapla
  2. Ahmet Çakal Cevapla
  3. Oktay Deniz Cevapla
  4. Hurrem Sevgi Cevapla
  5. Harun Tektaş Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.